Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady przyjęcia do DPS

Zasady Przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej można otrzymać od Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która z uwagi na wiek lub choroby i niepełnosprawność, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoba ubiegajaca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej powinna złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza u tej osoby wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz ustala jej dochód na podstawie decyzji organu emerytalno-rentowego, decyzji o przyzananiu zasiłku stałego, renty socjalnej lub innych źródeł dochodu.

Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odowławczego w Lublinie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o skierowanie, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów do ośrodka pomocy społecznej.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który na podstawie Zarządzenia Starosty Ryckiego nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. wynosi 4.560,00 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.
  2. Małżonek, dzieci, rodzice lub inne osoby - zgodnie z zawartą umową - w ten sposób, że:
    • kwota dochodu pozostająca po wniesieniu odpłatności nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
    • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
  3. Gmina, z której została skierowana do domu społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem umieszczenia w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonym przez mieszkańca i rodzinę.
Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny